Preskoči na vsebino | Preskoči na navigacijo

Osebna orodja
Sekcije

Opis projekta

Opis projekta
 
Območje tromeje pri Trbižu se ponaša z dolgoletnim čezmejnim sodelovanjem na vseh področjih javnega in zasebnega življenja. Med najpomembnejšimi pobudami, ki so bile izvedene v zadnjih letih, so: kandidatura za zimske olimpijske igre, izvedba zimske Univerziade 2003, organizacija različnih literarnih natečajev, skupno izobraževalno načrtovanje med čezmejnimi šolami. V to sodelovanje se povsem upravičeno vklapljajo tudi stalni stiki med italijanskimi in slovenskimi občinskimi upravami, ki so večkrat omogočili skupne projekte in tesno čezmejno sodelovanje že v času, ko je predstavljala meja med Italijo in takratno Jugoslavijo železno zaveso med dvema nasprotujočima si političnima blokoma. Takrat je bila še daleč ideja o skupnem evropskem prostoru na tem področju, kljub temu pa je prihajalo do številnih pobud sodelovanja med obmejnimi občinskimi upravami in tudi med samimi prebivalci .

V naslednjem obdobju so številne priložnosti sodelovanja prispevale k tkanju prijateljskih vezi in h krepitvi vzajemnega poznavanja ter spoštovanja med narodi in institucijami s treh različnih strani meje. K pobudam so pristopale vse območne občine: italijanske (Tablja, Naborjet-Ovčja vas), slovenske (Kranjska Gora, Bovec) in avstrijska (Beljak). Danes odigravajo skupna srečanja in prireditve, ki jih izmenično prirejajo različne uprave, nenadomestljivo vlogo izrednega pomena za promocijo miru, sožitja in sodelovanja med obmejnimi občinami iz Italije, Slovenije in Avstrije.V ta že utečeni okvir se umešča sodelovanje, ki želi postati trdnejše in bolj uradno preko dejavnosti, ki jih predvideva ta projekt, v tesnem sodelovanju s slovenskima občinama Kranjska Gora in Bovec, tudi zato da bi boljše obeležili in proslavili vstop Slovenije v EU 1. maja 2004, ko bodo dokončno padle meje, ki so toliko let ločevale te kraje.

Projekt predvideva dva glavna dela: institucionalno, operativno in organizacijsko sodelovanje med občinskimi upravami in drugimi stvarnostmi, ki delujejo na območju zainteresiranih občin, ter niz prireditev, ki naj bi se izpeljale v različnih krajih čezmejnega območja, kjer so prisotni partnerji projekta. Prireditve se bodo izpeljale v sodelovanju s slovenskimi občinskimi upravami, ki bodo krile stroške za tiste prireditve, ki se bodo izvajale na slovenskem ozemlju. Prireditve so mišljene zlasti kot slavja in praznovanja ob vstopu Slovenije v EU.

Institucionalno, operativno in organizacijsko sodelovanje med občinskimi upravami predvideva navezavo na različne organizacijske in izvedbene dejavnosti:

1) Občina Trbiž namerava vzpostaviti tesno sodelovanje med občinskimi upravami preko institucionalnih, operativnih in kulturnih izmenjav na tem področju.

2) Leto 2004 je bilo tudi proglašeno za mednarodno leto športa, zato je v sodelovanju s krajevnimi športnimi društvi in združenji, ki gojijo različne panoge, PREDVIDENA organizacija nekaterih športnih pobud in prireditev, ki naj bi vzbudile splošno zanimanje.

3) Obenem je predvidena izvedba nekaterih turističnih in vinarsko-kulinaričnih pobud krajevnega, državnega in mednarodnega pomena za domače prebivalstvo in za turiste, med katerimi naj omenimo pobudo “Alpe Adria Culinarium”, vinarsko-kulinarično predstavitev tipičnih lokalnih jedi z vseh treh strani meje.

4) Italijanske in slovenske občine bodo pobude skupaj promovirale preko medijev in čezmejne spletne strani v treh jezikih (ital., slov., nem.), ki bo omogočila široko popularizacijo idealov, iz katerih se rojeva in razvija to sodelovanje.

5) Prihajalo bo do povezave, dopolnjevanja in usklajevanja z drugimi projekti, ki so jih spodbudile soudeležene občinske uprave, ter z drugimi projekti čezmejnega sodelovanja iz naslova Interreg III A Italija-Slovenija in Italija-Avstrija, med katerimi so najpomembnejši projekti iz sklopa "Julijci v današnji in bodoči podobi", ki so bili pred nedavnim odobreni v sklopu-ukrepu 2.2 "Čezmejno sodelovanje na področju turizma", pri katerih je občina Trbiž eden izmed partnejev:
- projekt "Pešpot saškega kralja" za ureditev pešpoti med Kaninom in Mangartom;
- projekt "Belopeška jezera" za ureditev pešpoti in ovrednotenje objektov industrijske arheologije ter za izgradnjo parkirišča;
- projekt "Izletniške zgodovinsko-krajinske pešpoti masiva Kanina" za ponovno vzpostavitev, obnovo in vzdrževanje pešpoti z ustreznimi tablami ter obnova in posodobitev varnostno-opornih ograj;
- projekt "Opis koče Zacchi" za obnovo koče Zacchi in za ureditev pešpoti do nje.

Drugi del projekta predvideva različne prireditve, od katerih se bodo nekatere izvedle v sodelovanju s slovenskima občinskima upravama, ki bosta krili stroške za tiste, ki bodo potekale na Slovenskem. Te prireditve se bodo povezovale in dopolnjevale s praznovanji ob vstopu Slovenije v EU in se bodo izvajale tako za domačine kot za turiste, ki omogočajo vsako poletje in vsako zimo uspešno turistično sezono na Trbiškem.

  

ta splet je delno finansiran s programom
Interreg Italija-Slovenija 2000-2006