Preskoči na vsebino | Preskoči na navigacijo

Osebna orodja
Sekcije

Strokovna vsebina

 

Strokovna vsebina
 
Predvidene so sledeče faze pri izvajanju dejavnosti projekta:

1) Organizacijska in načrtovalna faza za okrepitev sodelovanja med institucionalnimi, upravnimi in političnimi subjekti obeh držav preko spoznavanja obeh sistemov, soočanja in proučevanja področnih tem, ki so povezane z mejo in ki zanimajo tako italijanske kot slovenske občine. V okviru te faze so predvidene sledeče dejavnosti:
- srečanja med občinami za pripravo in izpeljavo dejavnosti projekta;
- izmenjave in obiski drugih občin za odkrivanje posameznih in specifičnih krajevnih stvarnosti ter za izmenjavo podatkov ter najboljših praks za organizacijo pobud in prireditev;
- srečanja delovnih skupin, sestavljenih iz uradnikov lokalnih samouprav in zastopnikov italijanskega in slovenskega naroda, ki bodo razpravljale o tematikah, ki jih predvideva projekt (kultura, šport, turizem, itd.)
- priprava in izvedba seminarjev in informativnih srečanj med občinami in drugimi subjekti, soudeleženimi pri organizaciji dejavnosti, pobud in prireditev, ki jih predvideva pričujoči projekt;
- strokovno izobraževanje, povezano s črpanjem sredstev iz strukturnih skladov ter s procesi evropskih integracij;
- izmenjava podatkov, izkušenj in znanj za pripravo pilotnih projektov ter posegov in skupnih razvojnih strategij na področju tematik obojestranskega interesa;
- skupno načrtovanje bodočih pobud, tudi za koriščenje evropskih skladov in za utrjevanje čezmejnega sodelovanja na različnih področjih, ki so v pristojnosti občinske uprave, še zlasti v luči skorajšnjega vstopa Slovenije v EU;

2) Prireditve za občane za promocijo skupne kulture, vzajemnega poznavanja in srečanj med družbeno-kulturnimi stvarnostmi obeh držav, ter skupna praznovanja ob vstopu Slovenije v EU. Te prireditve se bodo izvajale v sodelovanju s slovenskima občinama, ki bosta krili stroške za pobude, ki bodo potekale na Slovenskem. Predvideno je izvajanje sledečih dejavnosti:
- skupna organizacija pobud in prireditev za domačine in za turiste, ki bodo potekale skozi celo leto (vinarsko-kulinarične, kulturne, športne in druge pobude);
- organizacija tradicionalnega praznika ob velikem šmarnu na Trbižu, ki odraža sodelovanje in sožitje med tremi kulturami, jeziki in vinarsko-kulinaričnimi tradicijami (Slovenija-Italija-Avstrija) s slovesnostjo in kulturnim programom;

3) Vzpostavljanje mrež, promocija in oglaševanje pobud za vzpostavljanje trdnejšega sodelovanja med institucijami, združenji, organizacijami in zastopniki različnih italijanskih in slovenskih institucionalnih, družbenih, kulturnih in gospodarskih področij, s čimer se želijo spodbujati načrtovanje pilotnih projektov integriranih storitvenih mrež, uporaba inovativnih pristopov, informatskih tehnologij, itd.:
- soudeležba družbeno-kulturnih regionalnih stvarnosti s posebnim posluhom do krajevnih jezikovnih skupin;
- sodelovanje združenj slovenske manjšine v fazi načrtovanja in izvajanja projekta;
- tečaji slovenskega jezika za udeležence projekta;
- skupno načrtovanje in izdelava spletne strani;
- priprava multimedijskega promocijskega in informativnega gradiva;
- organizacija družabnega srečanja za skupnosti in osebnosti družbeno-kulturnega življenja, ki bodo povabljene na uradno slovesnost.

  

ta splet je delno finansiran s programom
Interreg Italija-Slovenija 2000-2006